โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ รศ.สุณี ภู่สีม่วง ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ นายวันชัย ใจสุภาพ รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์