March 2022

รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ 1
การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์

หลักการและเหตุผล             การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อผู้ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์และต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์จะช่วยลดความสูญเสีย เนื่องจากสามารถตรวจสอบพบเห็นข้อผิดพลาดของการทำงานก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ โรงพิมพ์หรือลูกค้าอาจคิดว่าขั้นตอนการออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์เป็นเรื่องง่าย เพราะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย แต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจพื้นฐาน ข้อควรพิจารณา

Read more