รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565

รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ 1
การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์

หลักการและเหตุผล             การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อผู้ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์และต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์จะช่วยลดความสูญเสีย เนื่องจากสามารถตรวจสอบพบเห็นข้อผิดพลาดของการทำงานก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ โรงพิมพ์หรือลูกค้าอาจคิดว่าขั้นตอนการออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์เป็นเรื่องง่าย เพราะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย แต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจพื้นฐาน ข้อควรพิจารณา

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ 2
ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันงานออกแบบฉลากมีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในชุมชนในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน เนื่องจากการออกแบบฉลากทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของตัวสินค้าเองแล้ว ถือได้ว่าเป็นด่านแรกในการสื่อสารข้อมูลสู่ผู้บริโภค สามารถสร้างมูลค่าทางการขายในการกำหนดราคาให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign cc 3
สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign cc

หลักการและเหตุผล  หลักสูตร“สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign cc ”เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในส่วนงานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ดัมมี่และขั้นตอนการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น  หนังสือ  แผ่นพับ และโฆษณาเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลการเตรียมภาพเทคนิคการออกแบบงานพิมพ์การเตรียมไฟล์และการแปลงไฟล์ เป็น PDF อย่างถูกวิธี

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี 4
การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี

หลักการและเหตุผล การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการพิมพ์ของโรงพิมพ์ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงพิมพ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในงานพิมพ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหางานได้ เพื่อให้งานที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ 5
การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์

หลักการและเหตุผล ในการพิมพ์งานระบบออฟเซตนั้นการควบคุมสีหมึกพิมพ์ให้ถูกต้องและตรงตามตามต้องการนับเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ โดยตัวแปรที่มีผลต่อความถูกต้องของสีหมึกพิมพ์มีตั้งแต่ประเภท ชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษหรือวัสดุใช้พิมพ์ ชนิดของเครื่องพิมพ์และตัวแปรอื่นๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 6
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

หลักการและเหตุผล  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีบทบาทสำคัญสำคัญในด้านสื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้ผลิตหรือผู้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ จำเป็นต้องทราบถึงหลักการ วิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการผลิตสื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความน่าสนใจ พัฒนาไปสู่สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง นอกเหนือจากผลิตเป็นสิ่งพิมพ์แล้วยังสามารถนำไปใช้สร้างเป็นสื่อออนไลน์ที่มีการผสมผสานสร้าง Interactive การใส่เสียง วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบ e-Book, ePub และอื่นๆ 

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์ 7
การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์

หลักการและเหตุผล การพิมพ์ระบบออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นการพิมพ์ระบบพื้นราบ แม่พิมพ์บริเวณภาพพิมพ์ที่รับหมึกพิมพ์กับบริเวณไร้ภาพจะอยู่ในระนาบเดียวกันแทบไม่มีความแตกต่างกัน มีต้นกำเนิดจากการพิมพ์หิน (Lithography) เมื่อประมาณกว่าสองร้อยปีที่ผ่านมา ใช้หลักการของน้ำกับไขมัน (หมึกพิมพ์) ที่ไม่รวมตัวกัน และพัฒนามาเป็นการพิมพ์ออฟเซตในปัจจุบัน 

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น 8
ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล การพิมพ์ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์หนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการพิมพ์กับต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ์ โดยเฉพาะช่างพิมพ์ออฟเซตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ 9
การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ให้ประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันได้ นอกเหนือจากความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์แล้ว ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งการประเมินต้นทุนการผลิตอย่างมีหลักเกณฑ์ถูกต้องจะช่วยให้สามารถกำหนดราคาจ้างพิมพ์ที่สามารถทำกำไรให้แก่ธุรกิจ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลยุทธ์ในการกำหนดราคาจำหน่ายสิ่งพิมพ์และจุดคุ้มทุนของการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นๆ ได้

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การผลิตสิ่งพิมพ์ 10
การผลิตสิ่งพิมพ์

หลักการและเหตุผล บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน แม้จะถูกลดทอนลงจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่บทบาทการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ก็ยังคือได้ว่ามีความจำเป็นอยู่ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะเพื่อทบทวนความจำ การเขียน การใช้สัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ ตราบใดหากยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนบทบาทสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะคงอยู่ตราบนั้น ดังนั้นการปรับตัวให้รูปแบบการสื่อสารและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำจุดเด่นของรูปแบบในอดีตและปัจจุบันให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยสำคัญ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคปัจจุบันผู้ผลิตจำต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถประยุคใช้สื่อได้ทั้งแบบเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัลและระบบการพิมพ์บนกระดาษแบบเดิมที่เคยทำมา

Read more