งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม 1
เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม

หลักการและเหตุผล การทำเล่มสิ่งพิมพ์สำเร็จเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ เป็นขั้นตอนที่ปรับแต่งแปรสภาพสิ่งพิมพ์ให้มีความสวยงาม แข็งแรงทนทาน และมีประโยชน์ใช้สอยได้ตามที่ต้องการ นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่างานก่อนพิมพ์และงานพิมพ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสร้างรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้มีลักษณะพิเศษต่างๆ มากมาย เพื่อให้สิ่งพิมพ์มีความแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบสิ่งพิมพ์เดิม ทั้งในด้านการเลือกใช้วัสดุ การใช้เทคนิคใหม่ๆ ใช้เป็นจุดโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่น่าสนใจต่อกลุ่มผู้บริโภค ตัวอย่างการทำเล่มสิ่งพิมพ์สำเร็จ เช่น การทำเล่มหนังสือปกแข็ง ทำเล่มวิทยานิพนธ์ ทำปกแฟ้ม ปกใส่ปริญญาบัตร เป็นต้น 

Read more