งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี 1
การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี

หลักการและเหตุผล การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการพิมพ์ของโรงพิมพ์ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงพิมพ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในงานพิมพ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหางานได้ เพื่อให้งานที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ 2
การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์

หลักการและเหตุผล ในการพิมพ์งานระบบออฟเซตนั้นการควบคุมสีหมึกพิมพ์ให้ถูกต้องและตรงตามตามต้องการนับเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ โดยตัวแปรที่มีผลต่อความถูกต้องของสีหมึกพิมพ์มีตั้งแต่ประเภท ชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษหรือวัสดุใช้พิมพ์ ชนิดของเครื่องพิมพ์และตัวแปรอื่นๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์ 3
การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์

หลักการและเหตุผล การพิมพ์ระบบออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นการพิมพ์ระบบพื้นราบ แม่พิมพ์บริเวณภาพพิมพ์ที่รับหมึกพิมพ์กับบริเวณไร้ภาพจะอยู่ในระนาบเดียวกันแทบไม่มีความแตกต่างกัน มีต้นกำเนิดจากการพิมพ์หิน (Lithography) เมื่อประมาณกว่าสองร้อยปีที่ผ่านมา ใช้หลักการของน้ำกับไขมัน (หมึกพิมพ์) ที่ไม่รวมตัวกัน และพัฒนามาเป็นการพิมพ์ออฟเซตในปัจจุบัน 

Read more
รายละเอียดหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2565
ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น 4
ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล การพิมพ์ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์หนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการพิมพ์กับต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ์ โดยเฉพาะช่างพิมพ์ออฟเซตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต

Read more