โครงสร้างการบริหารฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์และบริหารลูกค้าภายนอก

โครงสร้างการบริหาร 1

ผศ. ดร. อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

โครงสร้างการบริหาร 2

นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง

หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์และบริหารลูกค้าภายนอก

หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก

หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารี
peyatad

นางสาวอาจารี พันธุวิชิต

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย

หัวหน้าหน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก

หัวฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ และรักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์

โครงสร้างการบริหาร 3

นายสมพร มีเครือ

พนักงานฝึกอบรมฯ

โครงสร้างการบริหาร 4

นางผกา ธรรมไทย

พนักงานบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร 5

นายสมบัติ แก้วปัญญา

พนักงานฝึกอบรมฯ

โครงสร้างการบริหาร 6

นายบัญชา บรรเทาทุกข์

พนักงานฝึกอบรมฯ

โครงสร้างการบริหาร 7

นายศรายุทธ สุดสาคร

พนักงานบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร 8

นายจงรักษ์ ต้นแทน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร 9

นายประพันธ์ บัวคลี่

เจ้าหน้าที่ทำเล่มวิทยานิพนธ์