โครงสร้างการบริหารฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

โครงสร้างการบริหาร 1

รศ.สุณี ภู่สีม่วง

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

โครงสร้างการบริหาร 2

นายวันชัย ใจสุภาพ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

หน่วยจัดฝึกอบรม
และบริหารลูกค้าภายนอก

หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์

โครงสร้างการบริหาร 2
โครงสร้างการบริหาร 2

นายวันชัย ใจสุภาพ

นายวันชัย ใจสุภาพ​

รักษาการหัวหน้าหน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก

รักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์

โครงสร้างการบริหาร 5

นายสมพร มีเครือ

พนักงานฝึกอบรมฯ

โครงสร้างการบริหาร 6

นางผกา ธรรมไทย

พนักงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร 7

นายสมบัติ แก้วปัญญา

พนักงานฝึกอบรมฯ

โครงสร้างการบริหาร 8

นายบัญชา บรรเทาทุกข์

พนักงานฝึกอบรมฯ

โครงสร้างการบริหาร 9

นายศรายุทธ สุดสาคร

พนักงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร 10

นายจงรักษ์ ต้นแทน

พนักงานทั่วไป

Close Menu
Close This Panel