Home 1
ประกาศ2564

เลื่อนการจัดฝึกอบรม

เลือนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ออกไปจนกว่าสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ลิงค์) จะคลี่คลาย ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ (หากท่านใดมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านทาง email: npttc2537@gmail.com ของฝ่ายเท่านั้น)

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้นทุกๆ หลักสูตร: สมัครได้สองช่องทางคือ จะสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมาแล้วกรอกข้อมูลการสมัครลงไปเสร็จแล้วถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือส่งมาทางเมล์ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ email: npttc2537@gmail.com หรือส่งแฟ็กซ์หมายเลข: 02 503 4909 โดยการสมัครได้ทั้งสองรูปแบบ ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลขบัญชี 147-0-24139-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทอง มาด้วยทุกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครนั้นเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์: 02 504 7762, 02 504 7748, 02 504 7772, 02 504 7770, และ 02 504 7745 หรือ email: npttc2537@gmail.com

คณาจารย์ผู้สอน

 

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.Phil. (Printing Technology) West Herts College, UK
  0 2504 8275
Home 5

ผศ. ดร. บุญชัย
วลีธรชีพสวัสดิ์

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี
  ทางการพิมพ์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.Sc. (Graphic Arts System) Rochester Institute of Technology, USA.
  วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home 6

รศ. ดร. สุภาวดี
ธีรธรรมากร

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Sc. (Packaging) Michigan State University, USA.
  วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home 7

อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

 • วท.บ. (เคมี)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.ม. (เคมีประยุกต์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  Ph.D. (Environmental Technology) The Joint Graduate School of Energy and Environment
  0 2504 8282
Home 8

อาจารย์ ดร. กรรณิการ์
ยิ้มนาค

 • วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
  วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
  วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Home 9

ผศ. ดร. จีรานุช
บุดดีจีน

 • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ