Background Heading

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ทำสิ่งเดิมจนชำนาญ และเพิ่มความเชี่ยวชาญ ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

✅พัฒนาตน ✅พัฒนางาน ✅เพื่อนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มสธ.


หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

รายการ มีอะไรในการพิมพ์


อบรมออนไลน์ (งานบริการสังคม)

เสวนา สีในการพิพม์ควบคุมอยากจริงหรือ?
Ep.1 การจัดการสีในงานก่อนพิมพ์

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์ปิยทัสน์ สังขมาลัย

 

เสวนา สีในการพิพม์ควบคุมอยากจริงหรือ?
Ep.2 หมึกพิมพ์ปัจจัยต่อคุณภาพการพิมพ์สี

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์ปิยทัสน์ สังขมาลัย

เสวนา สีในการพิพม์ควบคุมอยากจริงหรือ?
Ep.3 ส่วนพิมพ์ ตรวจสอบปรับตั้งอย่างไร งานไม่เพี้ยน

วิทยากรโดย : อาจารย์ปิยทัสน์ สังขมาลัย
อาจารย์กำจัด เดชเมืองปัก
อาจารย์สมบัติ แก้วปัญญา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้เข้าใจผู้บริโภค

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ดร.นฤบดี วรรธนาคม

ออกแบบฉลากยุคใหม่ สไตล์ NEW NORMAL

วิทยากรโดย : อาจารย์ชมชัด อินทกาญจน์
อาจารย์ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี
อาจารย์พิสมัย พุยพัน

เพิ่มโอกาส งานพิมพ์ดี เมื่อมีมาตรฐานงานพิมพ์

วิทยากรโดย : รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

การสร้างสื่ออย่างเหลือเชื่อ ด้วย Canva

วิทยากรโดย : ดร.ชุติวัฒน์ สุวัฒถิพงศ์