ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มึความรู้และทักษะด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑืที่สูงขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มพูนคุณวุฒิและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศและระดับภูมิภาค