previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวฝึกอบรมฯ...แจ้งเลื่อนหลักสูตรฝึกอบรม.!

หลักสูตร: การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ที่จะจัดระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปจัดในระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 แทนขณะนี้ยังมีผู้สมัครไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้

หลักสูตร: เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม ขอเลื่อนจากเดิมวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร: การผลิตสิ่งพิมพ์ ที่จะจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปจัดในคราวต่อไป เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ มีไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ท่านใดสนใจหลักสูตรนี้สามารถส่งใบสมัครเข้ามาสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แจ้งข่าวด่วน.!

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรประเมินสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้นที่ 3-4 ช่างทำแม่พิมพ์ ชั้น 1-2 ช่างพิมพ์ดิจิตอล ชั้น 2-3 ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ชั้น 2-3 ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานพับ ชั้น 2 ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานไสสันทากาว
ชั้น 2 ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ชั้น 2 และช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานบริหารจัดการงานหลังพิมพ์ ระดับ 4 หากสถาบันฯ หรือองค์กรใดต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรภายในองค์กร หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มสธ. โทร. 02 504 7762, 02 504 7748, 02 504 7772 และ 02 504 7770 ได้ในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์

โปรแกรมฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ พ.ศ. 2564

ที่ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมฯรุ่นที่จำนวนวันค่าลงทะเบียนวันจัดฝึกอบรมฯ
1การผลิตสิ่งพิมพ์ (คลิ๊ก) เลื่อน 4334,50010 - 12 มีนาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
2เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม (คลิ๊ก) เลื่อน4123,50018 - 19 มีนาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
3การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (คลิ๊ก) เลื่อน134,50024 - 26 มีนาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
4การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ (คลิ๊ก) NEW4734,50031 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
5การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ (คลิ๊ก)223,5001 - 2 เมษายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
6การเทียบสีและการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ (คลิ๊ก)2123,5008 - 9 เมษายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
7การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ (คลิ๊ก)123,50022 - 23 เมษายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
8ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น (คลิ๊ก)646,00027 - 30 เมษายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
9การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์ (คลิ๊ก)2379,00012 - 14, 18 - 21 พฤษภาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
10การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี (คลิ๊ก)2534,5009 - 11 มิถุนายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
11การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ (คลิ๊ก)4834,50016 - 18 มิถุนายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
12เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม (คลิ๊ก)4423,50024 - 25 มิถุนายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
13การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (คลิ๊ก)234,50023 - 25 มิถุนายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
14การผลิตสิ่งพิมพ์ (คลิ๊ก)4434,50030 มิถุนายน - 2 กรฎาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
15การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ (คลิ๊ก)2223,5008 - 9 กรกฎาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
16ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น (คลิ๊ก)746,00013 - 16 กรกฎาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
17การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ (คลิ๊ก)323,50022 - 23 กรกฎาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
18การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ (คลิ๊ก)223,5005 - 6 สิงหาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
19การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์ (คลิ๊ก)2479,00018 - 20, 24 - 27 สิงหาคม 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
20การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ (คลิ๊ก)4934,5001 - 3 กันยายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
21การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี (คลิ๊ก)2634,5008 - 10 กันยายน 2564 (ใบสมัครออนไลน์)
หมายเหตุ: วันสุดท้ายการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน 7 วัน ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพิมพ์นั้นๆ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ.!

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้นทุกๆ หลักสูตร: สมัครได้สองช่องทางคือ จะสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมาแล้วกรอกข้อมูลการสมัครลงไปเสร็จแล้วถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือส่งมาทางเมล์ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ email: npttc2537@gmail.com หรือส่งแฟ็กซ์หมายเลข: 02 503 4909 โดยการสมัครได้ทั้งสองรูปแบบ ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลขบัญชี 147-0-24139-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทอง มาด้วยทุกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครนั้นเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์: 02 504 7762, 02 504 7748, 02 504 7772, 02 504 7770, และ 02 504 7745 หรือ email: npttc2537@gmail.com

คณาจารย์ผู้สอน

 

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.Phil. (Printing Technology) West Herts College, UK
  0 2504 8275
Home 4

ผศ. ดร. บุญชัย
วลีธรชีพสวัสดิ์

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี
  ทางการพิมพ์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.Sc. (Graphic Arts System) Rochester Institute of Technology, USA.
  วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home 5

รศ. ดร. สุภาวดี
ธีรธรรมากร

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Sc. (Packaging) Michigan State University, USA.
  วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home 6

อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

 • วท.บ. (เคมี)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.ม. (เคมีประยุกต์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  Ph.D. (Environmental Technology) The Joint Graduate School of Energy and Environment
  0 2504 8282
Home 7

อาจารย์ กรรณิการ์
ยิ้มนาค

 • วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
  วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
  วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Home 8

ผศ. ดร. จีรานุช
บุดดีจีน

 • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ