ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หัวข้อ ทักษะการพิมพ์ออฟเซต เมื่อวันที่ 20- 23 กุมภาพันธ์ 2567 (4วัน) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อ่านต่อ…..)

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ เมื่อวันที่ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อ่านต่อ…..)

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หัวข้อ การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2567 (2วัน) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อ่านต่อ…..)