ลำดับที่ชื่อหลักสูตรวันที่ฝึกอบรมฯค่าลงทะเบียนหน่วย
1.การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์18 - 20, 24 - 27 พฤษภาคม 25659,000บาท
2.การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์2 - 3 มิถุนายน 25653,500บาท
3.การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี8 - 10 มิถุนายน 25654,500บาท
4.การประเมินราคาสิ่งพิมพ์15 - 17 มิถุนายน 25654,500บาท
5.การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์16 - 17 มิถุนายน 25653,500บาท
6.การผลิตสิ่งพิมพ์22 - 24 มิถุนายน 25654,500บาท
7.ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น5 - 8 กรกฎาคม 25656,000บาท
8.การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล20 - 22 กรกฎาคม 25654,500บาท
9.เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม20 - 21 กรกฎาคม 25653,500บาท
10.การประเมินราคาสิ่งพิมพ์3 - 5 สิงหาคม 25654,500บาท
11.การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์17 - 19, 23 - 26 สิงหาคม 25659,000บาท
12.การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์8 - 9 กันยายน 25653,500บาท

หากท่านใดมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่:
ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์: 02 504 7762, 02 504 7748, 02 504 7772, 02 504 7770, และ 02 504 7745
website: https://npttc2.stou.ac.th/, email: npttc@somporn, Facebook: @npttc.stou1 (ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ), LINE OpenChat: npttc@stou (ฝึกอบรมการพิมพ์ มสธ.)