ประวัติความเป็นมา 1
ประวัติความเป็นมา 2
ประวัติความเป็นมา 3
ประวัติความเป็นมา 4

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มสธ. ได้เปิดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่ต้นปี 2538 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมัน

โดยมีวัตถุประสงค์:

1. เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ขยายตลาดแรงงานด้านการพิมพ์ที่มีความชำนาญ โดยเฉพาะทักษะด้านการพิมพ์ การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน

2. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ให้กับศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และต่างสถาบัน

3. เป็นฝ่ายที่ให้บริการทางวิชาการด้านการพิมพ์ และจัดทำหลักสูตรด้านการพิมพ์ทั้งที่เป็นแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการพิมพ์ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งใน และต่างประเทศ 

ปัจจุบันฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้จัดทำ MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะของบุคลาการตามมาตรฐานอาชีพ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน3.