ความเป็นมา 1
ความเป็นมา 2
ความเป็นมา 3
ความเป็นมา 4

 ความเป็นมา

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับพัฒนาบุคลากร และวิชาการทางการพิมพ์ของประเทศไทยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกันรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักร อุปกรณ์เทคโนโลยี วิทยาการทางการพิมพ์ ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร พร้อมกับส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันมาให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ

ฝึกอบรมบุคลากรให้กับบุคลากรรวมถึงวิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมฯ ผ่านหน่วยงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของประเทศเยอรมัน (German Agency for Technical Co-operation : Deutsche Gesellschaft fur Temhnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH) มาตั้งแต่ พ.ศ.2532

โดยทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2537 และได้เริ่มเปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวให้กับบุคลากรด้านการพิมพ์เป็นครั้งแรกต้นปี พ.ศ. 2538 เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

ด้านการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ จะมีคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญในวงการพิมพ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนสลับหมุนเวียนกันไป

วัตถุประสงค์ :

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการฝึกอบรมฯ และพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ หรือแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการพิมพ์ทั้งในส่วนของภาครัฐฯ และเอกชนให้มีความรู้ ความชำนาญ ในทักษะด้านการพิมพ์ที่สูงขึ้นพร้อมกับความสามารถในการพัฒนาและติดตามเทคโนโลยีทางการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายโอกาสทางการศึกษา พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายในประเทศร่วมถึงประเทศใกล้เคียง

4. เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการในการศึกษาวิจัย การค้นคว้าทดลอง ทดสอบ การสั่งสมและถ่ายทอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย

5. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือการฝึกอบรมทางการพิมพ์ภายในในประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะให้มาเป็น ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ ภายใต้การกำกับและดูแลของผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและจัดการ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำ MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะของบุคลาการตามมาตรฐานอาชีพ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน