อบรมระยะสั้น หลักสูตร การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ เมื่อวันที่ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดอบรม หลักสูตร การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ เมื่อวันที่ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะ กระบวนการเทียบสี และผสมสีหมึกพิมพ์ สมบัติของหมึกพิมพ์ที่มีผลต่อสีและการพิมพ์ เทคนิคการผสมสีหมึกพิมพ์ให้ถูกต้อง การพยากรณ์สี และการทำฐานข้อมูลสีในหมึกพิมพ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

          ในการพิมพ์งานระบบออฟเซตนั้นการควบคุมสีหมึกพิมพ์ให้ถูกต้องและตรงตามตามต้องการนับเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ โดยตัวแปรที่มีผลต่อความถูกต้องของสีหมึกพิมพ์มีตั้งแต่ประเภท ชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษหรือวัสดุใช้พิมพ์ ชนิดของเครื่องพิมพ์และตัวแปรอื่นๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
          ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเทียบสีและผสมสีหมึกพิมพ์มีความถูกต้องแม่นยำโดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญได้แก่ เครื่องทดสอบการพิมพ์หมึก หมึกพิมพ์และกระดาษพิมพ์มาตรฐาน เครื่องวัดค่าสี โปรแกรมเทียบสีหมึกและฐานข้อมุลการผสมสีหมึกพิมพ์ ซึ่งรวมกันเป็นระบบการเทียบสีหมึกพิมพ์ โดยโรงงานหมึกพิมพ์และโรงพิมพ์ขนาดใหญ่หลายแห่งมีการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวอย่างได้ผล

          ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเทียบสี และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในปฏิบัติงานด้านการเทียบสี การผสมสีหมึกพิมพ์ สมบัติของหมึกพิมพ์ ทฤษฎีสี การหาสูตรผสมสี เทคนิคการผสมสีหมึกพิมพ์ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวัดสี การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผสมสี แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพ

สำหรับท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และทักษะการพิมพ์  สมัครฝึกอบรมได้แล้ววันนี้!!

ใส่ความเห็น