อบรมระยะสั้น หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2567 (2วัน) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์” วันที่ 2-3 เมษายน 2567 (2วัน) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับทักษะ และเรียนรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
📍 เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานก่อนพิมพ์ ความสัมพันธ์ของงานก่อนพิมพ์กับงานในกระบวนการพิมพ์
📍 การตรวจสอบแก้ไขไฟล์งานดิจิทัล PDF Workflow, PDF preflight
📍 การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ เครื่องมือควบคุมคุณภาพในงานก่อนพิมพ์ ระบบการจัดการสี การทำดิจิทัลปรู๊ฟ
📍การควบคุมคุณภาพการทำแม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพี (CTP) การวางรูปแบบงานพิมพ์ แม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพี และวัสดุที่เกี่ยวข้อง การหาค่ามาตรฐานการทำแม่พิมพ์ การทำ Linearization

          การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อผู้ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์และต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์จะช่วยลดความสูญเสีย เนื่องจากสามารถตรวจสอบพบเห็นข้อผิดพลาดของการทำงานก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ โรงพิมพ์หรือลูกค้าอาจคิดว่าขั้นตอนการออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์เป็นเรื่องง่าย เพราะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย แต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจพื้นฐาน ข้อควรพิจารณา ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับงานพิมพ์ งานนั้นก็จะส่งผลเสียต่อมายังงานขั้นตอนต่อไปได้ 

          ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบไฟล์งาน (PDF) สำหรับงานพิมพ์ เช่น ภาพความละเอียดต่ำ ฟอนต์ไม่ฝังทำให้ฟอนต์ไม่ตรงกับงานที่ออกแบบ กำหนดสีไม่ถูกต้อง สีพิเศษหรือสีผสม Process ข้อมูลขนาดตัดเจียน หรือตัดตกไม่ถูกต้อง ไฟล์ต้นทางมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เช่น การใช้เส้นที่มีขนาดเล็กเกินไป (hairline) การกำหนดชื่อสีพิเศษไม่ถูกต้อง มีการบีบอัดข้อมูลไฟล์มากจนเกินไป ขนาดหน้างานไม่ถูกต้อง การไล่เฉดสี (transparency) การจัดการสี ICC profile ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการใช้ เป็นต้น ในส่วนของโรงพิมพ์ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต ต้องมีขั้นตอนการปรับตั้ง (calibrate) อุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ อยู่เป็นประจำ เพื่อให้งานการจัดการสี การทำปรู๊ฟดิจิทัล การทำแม่พิมพ์ออฟเซต CTP มีคุณภาพตามมาตรฐาน

          จากความสำคัญของการการควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ดังกล่าว ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อให้การผลิตงานพิมพ์มีคุณภาพ

สำหรับท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และทักษะการพิมพ์  สมัครฝึกอบรมได้แล้ววันนี้!!

ใส่ความเห็น