อบรมระยะสั้น หลักสูตร ทักษะการพิมพ์ออฟเซต เมื่อวันที่ 20- 23 กุมภาพันธ์ 2567 (4วัน) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตร ทักษะการพิมพ์ออฟเซต เมื่อวันที่ 20- 23 กุมภาพันธ์ 2567 (4วัน) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะการพิมพ์ออฟเซต จะได้รับทักษะ และเรียนรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
📍 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต
📍 วัสดุทางการพิมพ์
📍 การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
📍 การเตรียมวัสดุ
📍 การปรับตั้ง ส่วนป้อน ส่วนรองรับ ระบบหมึก ระบบความชื้น
📍 การรองหนุน การปรับตั้งหน่วยพิมพ์
📍 ฝึกปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต
📍 ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ทางการพิมพ์

          การพิมพ์ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์หนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการพิมพ์กับต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ์ โดยเฉพาะช่างพิมพ์ออฟเซตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต

          ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการพิมพ์ให้ก้าวสู่การเป็นช่างพิมพ์ได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตสมัยใหม่  จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการพิมพ์ออฟเซต”เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ที่ถูกต้อง พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และทักษะการพิมพ์  สมัครฝึกอบรมกับเราได้แล้ววันนี้!!